Новини

<< Всички новини

[14.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 14.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Мустафа Киселов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-303/14.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 83 /осемдесет и три/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 20 /двадесет/ кв.м., всичките построени въз основа на отстъпено право на строеж в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ I /първи/ с планоснимачен номер 613 /шестстотин и тринадесет/ от квартал 6 /шести/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 603 /шестстотин и три/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ