Новини

<< Всички новини

[18.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Мехмед Юсуфов Чекалов и всички заинтересовани лица, че на 15.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Джемал Гурдал чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-306/15.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

             ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.24.56 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка двадесет и четири точка петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЛИВАДЕ“, с площ за имота от 328 /триста двадесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 9 /девета/, номер по предходен план: 024056, при граници и съседи на имота по скица: 62640.24.57, 62640.23.312, 62640.24.8.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ