Новини

<< Всички новини

[21.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Ахмедов Кьоров и всички заинтересовани лица, че на 21.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Сабри Чаушев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-309/21.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

    1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 570 /петстотин и седемдесет/ от квартал 11 /единадесети/ по плана на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №490/1996 г. и  Заповед №98/2022 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 1553 /хиляда петстотин петдесет и три/кв.м.

    2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.38.54 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и осем точка петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „РУДЕНЕ“, с площ за имота от 800 /осемстотин/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, при граници и съседи на имота по скица: 20331.38.55, 20331.38.8, 2033138.3, 20331.38.19, 20331.888.9901.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ