Новини

<< Всички новини

[03.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ракип Алилов Булгуров и всички заинтересовани лица, че на 03.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Ферат Булгур чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-2/03.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.15.3 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка петнадесет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ДЕРМИЕВО“, с площ за имота от 5368 /пет хиляди триста шестдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 015003, при граници и съседи на имота по скица: 22616.15.4, 22616.15.7, 22616.15.60, 22616.15.58, 22616.15.540, 22616.15.1, 22616.15.47, 22616.15.48.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ