Новини

<< Всички новини

[10.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Ташко Воденичаров и всички заинтересовани лица, че на 09.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Велин Агов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-5/09.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VI /шести/ с планоснимачен номер 364 /триста шестдесет и четири/ от квартал 30 /тридесети/ по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №358/1932 г. и Заповед №4948/1932 г. двете на ОбНС, с площ за парцела от 984 /деветстотин осемдесет и четири/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ