Новини

<< Всички новини

[10.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Шукрие Шерифова Чолакова и всички заинтересовани лица, че на 09.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Ахмед Чолаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-6/09.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      2/3 (две трети) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 449 /четиристотин четиридесет и девет/ от квартал 35 /тридесет и пети/ по сега действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 110 /сто и десет/ кв.м., ведно с 2/3 (две трети) идеални части от построената в имота ПАЯНТОВА СГРАДА-ПЛЕВНЯ, със застроена площ от 25 /двадесет и пет/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ