Новини

<< Всички новини

[10.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Айрола Бекиров Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 10.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Юсуф Ходжов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-7/10.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         242/457 (двеста четиридесет и две от четиристотин петдесет и седем) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XIV /четиринадесети/с планоснимачен номер 175 /сто седемдесет и пет/ от квартал 31 /тридесет и първи/ по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 457 /четиристотин петдесет и седем/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 89 /осемдесет и девет/ кв.м., находяща се в източната част на парцела.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ