Новини

<< Всички новини

[12.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Стоянов Чонев и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Владимир Донков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-10/12.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       1/6 (една шеста) идеална част или 729 /седемстотин двадесет и девет/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.24.8 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и четири точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „МАНАСТИРИЩЕТО“, с площ за имота от 4375 /четири хиляди триста седемдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 024008, при граници и съседи на имота по скица: 18366.24.37, 18366.24.7, 18366.24.5, 18366.24.4, 18366.24.40, 18366.24.9.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ