Новини

<< Всички новини

[15.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ариф Якупов Ибраимов, Якуп Алил Ибраимов и всички заинтересовани лица, че на 15.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Гюлхан Ибрахимов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-11/15.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.2.8 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка две точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ДЕРЕЛЕР“, с площ за имота от 945 /деветстотин четиридесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 002008, при граници и съседи на имота по скица: 24267.2.9, 24267.2.200, 24267.2.7, 24267.2.41.

       2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.21.50 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и едно точка петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „МАРАВАТ“, с площ за имота от 3000 /три хиляди/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 21.45, при граници и съседи на имота по скица: 24267.21.36, 24267.21.45.

       3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.3.39 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка три точка тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „БААЛМАР АЛТИ“, с площ за имота от 3814 /три хиляди осемстотин и четиринадесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: няма, при граници и съседи на имота по скица: 24267.3.7, 24267.3.19, 24267.18.223, 24267.3.20, 24267.3.37, 24267.3.38, 24267.3.6.

        4) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.74.19 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и четири точка деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КУКЛЕН“, с площ за имота от 1526 /хиляда петстотин двадесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: няма, при граници и съседи на имота по скица: 24267.888.9901, 24267.74.416, 24267.74.18.

       5) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.17.53 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемнадесет точка петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ДРАКЛЪКА“, с площ за имота от 3641 /три хиляди шестстотин четиридесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: няма, при граници и съседи на имота по скица: 24267.16.254, 24267.17.49.

       6) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.118.9 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и осемнадесет точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ДЕРЕДЕ“, с площ за имота от 3339 /три хиляди триста тридесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: мяма, при граници и съседи на имота по скица: 24267.76.297, 24267.118.122, 24267.118.6, 24267.118.5, 24267.118.2, 24267.118.4, 24267.72.296.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ