Новини

<< Всички новини

[15.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ахмед  Османов Арнаутски и всички заинтересовани лица, че на 15.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Фатме Джуркина чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-12/15.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.24.81 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка двадесет и четири точка осемдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КОЛИБИТЕ“, с площ за имота от 3004 /три хиляди и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 9 /девета/, номер по предходен план:024081, при граници и съседи на имота по скица: 62640.24.68, 62640.24.48, 62640.24.17, 62640.24.69.                  

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ