Новини

<< Всички новини

[17.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Атанас Бунов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-16/17.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ IV /четвърти/с планоснимачен номер 122 /сто двадесет и две/ от квартал 10 /десети/ по плана на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №16/1933 г. и Заповед №690/1933 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 362 /триста шестдесет и два/ кв.м., ведно с изградените в същия урегулиран поземлен имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 86 /осемдесет и шест/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 51 /петдесет и един/ кв.м.

 

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ