Новини

<< Всички новини

[23.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Раиф Мехмед Агуш и всички заинтересовани лица, че на 23.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Кемал Агуш и Рабие Агуш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-19/23.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 281 /двеста осемдесет и един/ от квартал 19 /деветнадесети/ по действащия план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 160 /сто и шестдесет/ кв.м., който имот заедно  с имот планоснимачен номер 282 /двеста осемдесет и две/ участва в образуването на УПИ /парцел/ XIII-281,282 /тринадесети за имоти планоснимачен номер  двеста осемдесет и един и двеста осемдесет и две/ от квартал 19 /деветнадесети/ по действащия план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ