Новини

<< Всички новини

[25.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Стоянов Баятев, Стоил Костов Джиртов, Мария Стоянова Мавродиева и всички заинтересовани лица, че на 24.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Димитър Мавродиев, Маргарита Кьосова, Митра Петрова, Анета Янкова, Даниела Мълчиниколова, Мирослав Бойчев и Татяна Баятева-Върбанова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-21/24.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         12/24 (дванадесет от двадесет и четири) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 32 /тридесет и две/ от квартал 3 /трети/ по плана на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1990 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 640 /шестстотин и четиридесет/ кв.м., който имот заедно  с имот планоснимачен номер 31 /тридесет и едно/, 33 /тридесет и три/ и 174 /сто седемдесет и четири/ участва в образуването на УПИ /парцел/ VI /шести/ от квартал 3 /трети/ по плана на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, ведно с 12/24 (дванадесет от двадесет и четири) идеални части от построената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ