Новини

<< Всички новини

[29.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Шериф Мустафов Соленков и Атидже Айролова Соленкова и всички заинтересовани лица, че на 29.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Рефад Парапанов, Соня Пехливанова, Силвия Джалева и Хадиджа Парапанова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-22/29.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 70 /седемдесет/ от квартал 2 /втори/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1563/1935 г. и Заповед №1564/1935 г. на ОНС и изменен  със Заповед №722/2023 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 193 /сто деветдесет и три/ кв.м., който имот заедно  с поземлен имот планоснимачен номер 67 /шестдесет и седем/, поземлен имот планоснимачен номер 68 /шестдесет и осем/ и поземлен имот планоснимачен номер 69 /шестдесет и девет/ участва в образуването на УПИ /парцел/ VII /седми/ от квартал 2 /втори/ по действащия план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 78 /седемдесет и осем/ кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 6 /шест/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 12 /дванадесет/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ