Новини

<< Всички новини

[05.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Ружди Мзълов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-26/05.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА-СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м. изградени на основание отстъпено право на строеж в общински имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ V /пети/ от квартал 8 /осми/ по плана на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №490/1969 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ