Новини

<< Всички новини

[06.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Джемал Иса и Фатме Иса чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-28/06.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.502.1073 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка хиляда седемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР засягащо имота е със Заповед № КД-14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ за имота от 1739 /хиляда седемстотин тридесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 9 /девета/, номер по предходен план: квартал 54 /петдесет и четири/, парцел I /първи/, предишни идентификатори: 62640.24.85, 62640.24.8, 62640.24.84, 62640.24.60, 62640.24.7, 62640.24.6, при граници и съседи на имота по скица: 62640.502.1074, 6264.502.1075, 62640.502.9549, 62640.502.1002.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ