Новини

<< Всички новини

[07.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Айше Летифова Ходжова и всички заинтересовани лица, че на 07.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Исмет Ходжов  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-30/07.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.7.87 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седем точка осемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „СТАРО СЕЛО“, с площ за имота от 7253 /седем хиляди двеста петдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, при граници и съседи на имота по скица: 20331.7.84, 20331.733.117, 20331.7.51.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ