Новини

<< Всички новини

[08.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Крум Иванов Матеров и всички заинтересовани лица, че на 07.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Христина Матерова, Лилия Сковърданова, Крум Матеров, Кирил Матеров и Иван Матеров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-31/07.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

             УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ I /първи/ с планоснимачен номер 729 /седемстотин двадесет и девет/ от квартал 67 /шестдесет и седем/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №9/1999 г. и изменен със Заповед №668/2023 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 684 /шестстотин осемдесет и четири/ кв.м.

 

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ