Новини

<< Всички новини

[09.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват всички заинтересовани лица, че на 09.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Ибрахим Михрин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-34/09.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 121 /сто двадесет и едно/ от квартал 22 /двадесет и две/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. и изменен със Заповед №146/2020 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 535 /петстотин тридесет и пет/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ X /десети/ с планоснимачен номер 121 /сто двадесет и едно/ от квартал 22 /двадесет и две/ с площ от 384 /триста осемдесет и четири/ кв.м. и в УПИ /парцел/ IX /девети/ с планоснимачен номер 177 /сто седемдесет и седем/ от квартал 22 /двадесет и две/ с площ от 151 /сто петдесет и един/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 84 /осемдесет и четири/ кв.м., ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м., ПАЯНТОВА СГРАДА-ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м.,  

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ