Новини

<< Всички новини

[12.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Мустафа Мехмедов Гавазов и всички заинтересовани лица, че на 12.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Сабри Гавазов, Джумиле Гавазова, Исмейка Даргутева и Верхат Даргутев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-35/12.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        1/5 (една пета) или 992 /девестотин деветдесет и два/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.48.1 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и осем точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ГОЛЕМИЯ БЛОК“, с площ за имота от 4961 /четири хиляди деветстотин шестдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план: 048001, категория на земята: 5 /пета/, при граници и съседи на имота по скица: 20331.48.4, 20331.50.142, 20331.48.6, 20331.48.7, 20331.48.32, 20331.48.145.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ