Новини

<< Всички новини

[15.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Сабри Шерифов Хаджиев и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Неджати Узунов и Зейнепа Узунова  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-42/15.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.29.121 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка двадесет и девет точка сто двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЛЕНИЩА“, с площ за имота от 1461 /хиляда четиристотин шестдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 029121, при граници и съседи на имота по скица: 20331.29.127, 20331.29.158, 20331.29.119, 24267.29.159, 24267.29.120.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ