Новини

<< Всички новини

[19.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се всички заинтересовани лица, че на 19.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Джемиле Тахир чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-45/19.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  1/10 (една десета) идеална част от УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/   XIV /четиринадесети/ с планоснимачен номер 407 /четиристотин и седем/ и 409 /четиристотин и девет/ от квартал 41 /четиридесет и едно/ по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. на Кмета на общината, целия с площ от 800 /осемстотин/ кв.м., ведно с 1/10 (една десета) идеална част от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100 /сто/ кв.м. и 1/10 (една десета) идеална част от МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ