Новини

<< Всички новини

[20.02.2024]

СЪОБЩЕНИЕ

По предложение от Кмета на община Гърмен –  Г-н Феим Иса .

Общински съвет – Гърмен, реши да даде съгласие на Община Гърмен да разработи и кандидатства с проектно предложение ” Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системите за изкуствено улично осветление на територията на община Гърмен“, по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.028 – подкрепа за  енергийно ефективни системи за улично осветление – покана 2 .

Финансирането по процедурата е със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и националния бюджет.

Конкретните цели на процедурата са :

- Да повиши енергийната  ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри  условията на живот на населението ;

- постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия в системата/ите за външно изкуствено осветление, обект на интервенцията.

 

Максималният размер на заявените средства по проекта е до 2 000 000 лева с ДДС и се предвиждат следните дейности по всички населени места на общината :

- Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели ;

- доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели ;

- доставка и монтаж на съоръжение/я  за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системата на ВИО ;

- демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, с възможност за надграждане и разширение , в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление ;

- извършване на строително монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление.

<< Всички новини | << АРХИВ