Новини

<< Всички новини

[28.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“  и отдел „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват всички заинтересовани лица, че на 27.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Ибрахим Михрин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-47/27.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.502.987 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка деветстотин осемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със  Заповед № КД-14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ за имота от 1333 /хиляда триста тридесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 0 /нула/, който имот по действащия регулационен план на село Рибново представлява УПИ /парцел/ I /първи/ с планоснимачен номер 987 /деветстотин осемдесет и седем/ от квартал 51 /петдесет и едно/, при граници и съседи на имота по скица: 62640.502.988, 6264.502.9514, 62640.37.53, 62640.37.54, 62640.502.986, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 62640.502.987.1 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка деветстотин осемдесет и седем точка едно/, със застроена площ от 102 /сто и два/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

         

<< Всички новини | << АРХИВ