Новини

<< Всички новини

[28.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Съби Събев Искиев и всички заинтересовани лица, че на 28.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Манчо Искиев, Росен Искиев и Фанка Балдевачрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-48/28.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ–III /парцел трети/, имот с планоснимачен номер 176 /сто седемдесет и шест/ от квартал 20 /двадесети/ по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №378/1932 г. и  Заповед №4948/1932 г., двете на ОбНС Гърмен, с площ за имота от 700 /седемстотин/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ