Новини

<< Всички новини

[29.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“  и отдел „ЕМП и ГРАО“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Зюлфет Менков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-50/28.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.502.798 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка седемстотин деветдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със  Заповед № КД-14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ за имота от 272 /двеста седемдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 0 /нула/, който имот по действащия регулационен план на село Рибново представлява УПИ /парцел/ XXIII /двадесет и трети/ с планоснимачен номер 798 /седемстотин деветдесет и осем/ от квартал 31 /тридесет и едно/, при граници и съседи на имота по скица: 62640.502.9541, 6264.502.797, 62640.37.502.799, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 62640.502.798.1 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка седемстотин деветдесет и осем точка едно/, със застроена площ от 78 /седемдесет и осем/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ