Новини

<< Всички новини

[01.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“  и отдел „ЕМП и ГРАО“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Ангелов Делчев и всички заинтересовани лица, че на 29.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Илия Делчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-54/29.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       1/7 (една седма) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ IV /четвърти/ отреден за имот с планоснимачен номер 392 /триста деветдесет и две/ от квартал 39 /тридесет и девети/ по действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. на ОбНС, с площ за урегулирания поземлен имот от 690 /шестстотин и деветдесет/кв.м., ведно с 1/7 (една седма) идеална част от построената в същия имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 53 /петдесет и три/ кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ