Новини

<< Всички новини

[05.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 01.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Ахмед Къдри, Джемал Къдри, Реджеп Къдри и Ахмед Къдричрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-55/01.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ I /първи/ с планоснимачен номер 172 /сто седемдесет и две/ от квартал 19 /деветнадесет/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 167 /сто шестдесет и седем/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 83 /осемдесет и три/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 35 /тридесет и пет/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ