Новини

<< Всички новини

[07.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Смаил Уланов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-59/06.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ II /втори/ с планоснимачен номер 265 /двеста шестдесет и пет/ от квартал 29 /двадесет и девет/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 299 /двеста деветдесет и девет/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ