Новини

<< Всички новини

[11.06.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на УПИ I-19078, УПИ II-19079, УПИ III-19081, УПИ IV-19082 и УПИ V-19083, кв.19а, местност “Шопарланка“ землище с.Гърмен за жилищно строителство.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ