Новини

<< Всички новини

[07.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Пемба Лекина и всички заинтересовани лица, че на 06.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Ахмед Чолаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-60/06.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      1/6 /една шеста/ идеална част от УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ IV /четвърти/ с планоснимачен номер 117 /сто и седемнадесет/ от квартал 20 /двадесет/ по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 550 /петстотин и петдесет/ кв.м., ведно с 1/6 /една шеста/ идеална част от построената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 85 /осемдесет и пет/ кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ