Новини

<< Всички новини

[14.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Мехмед Саидов и наследниците на Мурад Мехмедов Касабалиев и всички заинтересовани лица, че на 13.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Мурад Касабали чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-65/13.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.6.26/двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шест точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЧАНЪС“, с площ за имота от 2061 /две хиляди шестдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 006026, при граници и съседи на имота по скица: 24267.6.27, 24267.6.9, 24267.6.8, 24267.6.25, 24267.6.28.

        2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.15.22 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петнадесет точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „БАИР АРДИ“, с площ за имота от 476 /четиристотин седемдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 015022, при граници и съседи на имота по скица: 24267.15.37, 24267.15.21, 24267.15.27, 24267.15.23.

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.18.55 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемнадесет точка петдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ДРАКЛЪКА“, с площ за имота от 1109 /хиляда сто и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 018055, при граници и съседи на имота по скица: 24267.18.221, 24267.18.56, 24267.18.250, 24267.18.54.

       4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.25.2 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и пет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КЮПРИДЖИК ДЕРЕ“, с площ за имота от 1233 /хиляда двеста тридесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 025002, при граници и съседи на имота по скица: 24267.25.12, 24267.25.40, 24267.25.39, 24267.25.3, 24267.23.233, 24267.25.1.

       5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.25.39 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и пет точка тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КЮПРИДЖИК ДЕРЕ“, с площ за имота от 665 /шестстотин шестдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 025039, при граници и съседи на имота по скица: 24267.25.38, 24267.25.11, 24267.25.3, 24267.25.2, 24267.25.40.

       6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.30.4 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тридесет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КЮПРИДЖИК ДЕРЕ“, с площ за имота от 1046 /хиляда четиридесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 030004, при граници и съседи на имота по скица: 24267.27.245, 24267.30.247, 24267.30.5, 24267.30.3.

       7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.37.11 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тридесет и седем точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРМАНА“, с площ за имота от 950 /деветстотин и петдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 037011, при граници и съседи на имота по скица: 24267.37.37, 24267.37.12, 24267.37.150, 24267.37.188, 24267.37.10.

       8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.48.27 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет и осем точка двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЧАНЪС“, с площ за имота от 1424 /хиляда четиристотин двадесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 048027, при граници и съседи на имота по скица: 24267.40.263, 24267.48.26, 24267.48.11, 24267.48.28.

       9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.51.15 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петдесет и едно точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ЙОЛ 4“, с площ за имота от 951 /деветстотин петдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 051015, при граници и съседи на имота по скица: 24267.51.41, 24267.51.42, 24267.51.14, 24267.51.44, 24267.51.16.

       10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.74.10 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и четири точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЧЕШМЕЛЕР“, с площ за имота от 1116 /хиляда сто и шестнадесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 074010, при граници и съседи на имота по скица: 24267.74.15.

       11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.76.34 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и шест точка тридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ДОРИЩЕ“, с площ за имота от 345 /триста четиридесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 076034, при граници и съседи на имота по скица: 24267.76.35, 24267.76.36, 24267.76.33, 24267.76.32, 24267.76.31, 24267.76.30, 24267.76.449.

       12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.87.3 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемдесет и седем точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЧАМ ТАРЛА“, с площ за имота от 1614 /хиляда шестстотин и четиринадесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 087003, при граници и съседи на имота по скица: 24267.87.18, 24267.87.4, 24267.87.335, 24267.87.2.

      13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.94.19 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка деветдесет и четири точка деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „СЪРТЛАР“, с площ за имота от 567 /петстотин шестдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 094019, при граници и съседи на имота по скица: 24267.94.22, 24267.94.21, 24267.94.20, 24267.94.18, 24267.93.325.

     14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.98.9 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка деветдесет и осем точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЕНДЕК ОВАСИ“, с площ за имота от 947 /деветстотин четиридесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 098009, при граници и съседи на имота по скица: 24267.98.322, 24267.98.10, 24267.98.7, 24267.98.8.

      15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.106.4 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и шест точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „РАСТАВИЦА“, с площ за имота от 2378 /две хиляди триста седемдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 106004, при граници и съседи на имота по скица: 24267.106.5, 24267.114.359, 24267.108.365, 24267.106.356, 24267.106.3.

      16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.121.24 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и едно точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ЙОЛ 3“, с площ за имота от 382 /триста осемдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 121024, при граници и съседи на имота по скица: 24267.121.25, 24267.121.26, 24267.121.32, 24267.122.293.

      17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.122.25 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и две точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ЙОЛ 4“, с площ за имота от 665 /шестстотин шестдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 122025, при граници и съседи на имота по скица: 24267.122.377, 24267.122.70, 24267.122.23, 24267.122.24.

      18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.126.2 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и шест точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ЙОЛ 3“, с площ за имота от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 126002, при граници и съседи на имота по скица: 24267.126.25, 24267.126.24, 24267.126.3, 24267.126.404, 24267.126.1.

      19. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.3.17 /седемдесет и седем хиляди дветса двадесет и две точка три точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „АРАПКА“, с площ за имота от 2379 /две хиляди триста седемдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 003017, при граници и съседи на имота по скица: 77222.3.18, 77222.3.19, 77222.3.20, 77222.3.16, 77222.3.14, 77222.3.204, 77222.3.13, 77222.3.12.

      20. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.65.3 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шестдесет и пет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРМАНА“, с площ за имота от 951 /деветстотин петдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 065003, при граници и съседи на имота по скица: 20331.64.156, 20331.65.4, 20331.65.16, 20331.65.2, 20331.65.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

<< Всички новини | << АРХИВ