Новини

<< Всички новини

[15.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Алилов Абдиков и всички заинтересовани лица, че на 15.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Зюрет Кутелов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-68/15.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1/5 /една пета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.25.4 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка двадесет и пет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дебрен, местност „ДУНИТЕ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 921 /деветстотин двадесет и един/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 025004, при граници и съседи на имота по скица: 20331.25.3, 20331.25.78, 20331.25.8, 20331.25.5

1/8 /една осма/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.24.25 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и четири точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „МАНАСТИРИЩЕТО“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 3723 /три хиляди седемстотин двадесет и три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята пета, номер по предходен план 024025, при граници и съседи на имота по скица: 18366.25.470, 18366.24.41, 18366.24.42, 18366.24.26, 18366.24.35.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ