Новини

<< Всички новини

[04.06.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Никола Канелов и всички заинтересовани лица, че на 04.06.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Костадин Базунчев, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-83/04.06.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: 1. 2/6 идеални части от нива с площ от 1.001дка. находяща се в местността „Добри дол“ по плана на с. Оняново, с номер 004001; 2. 2/6 идеални части от Пасище, Мера с площ от 1.009дка. находяща се в местността „Добри дол“ по плана на с. Оняново, с номер 004003; 3. 2/6 идеални части от нива с площ от 0.940дка. находяща се в местността „ДЕловица“ по плана на с. Оняново, с номер 019035; 4. 2/6 идеални части от нива с площ от 0.176дка. находяща се в местността „Гробето“ по плана на с. Оняново, с номер 021041; 5. 2/6 идеални части от изоставена нива с площ от 0.589дка. находяща се в местността „Гробето“ по плана на с. Оняново, с номер 021046; 6. 2/6 идеални части от Изоставени трайни насаждения с площ от 0.928дка. находяща се в местността „Падинето“ по плана на с. Оняново, с номер 028042; 7. 2/6 идеални части от нива с площ от 1.309 дка. находяща се в местността „Градец“ по плана на с. Оняново, с номер 034006; 8. 2/6 идеални части от нива с площ от 0.132дка. находяща се в местността „Селището“ по плана на с. Оняново, с номер 036122; 9. 2/6 идеални части от Изоставена нива с площ от 0.968дка. находяща се в местността „Селището“ по плана на с. Оняново, с номер 036164; 10. 2/6 идеални части от нива с площ от 0.992дка. находяща се в местността „Гробето“ по плана на с. Оняново, с номер 040001; 11. 2/6 идеални части от нива с площ от 0.624дка. находяща се в местността „Селско ливаде“ по плана на с. Оняново, с номер 040013; 12. 2/6 идеални части от нива с площ от 0.337дка. находяща се в местността „Селско ливаде“ по плана на с. Оняново, с номер 040027; 13. 2/6 идеални части от ливада с площ от 0.836дка. находяща се в местността „Канина“ по плана на с. Оняново, с номер 043045; 14. 2/6 идеални части от нива с площ от 1.706дка. находяща се в местността „Боянско дере“ по плана на с. Оняново, с номер 054009; 15. 2/6 идеални части от нива с площ от 0.190дка. находяща се в местността „Селището“ по плана на с. Оняново, с номер 084003; 16. 2/6 идеални части от нива с площ от 1.665дка. находяща се в местността „Съсек“ по плана на с. Оняново, с номер 096015; 17. 2/6 идеални части от ливада с площ от 1.660дка. находяща се в местността „Саратица“ по плана на с. Оняново, с номер 098045; 18. 2/6 идеални части от ливада с площ от 5.228дка. находяща се в местността „Фандъкица“ по плана на с. Оняново, с номер 106023; 19. 2/6 идеални части от нива с площ от 1.232дка. находяща се в местността „Мрамор“ по плана на с. Оняново, с номер 125017; 20. 2/6 идеални части от нива с площ от 0.479дка. находяща се в местността „Горна аджика“ по плана на с. Марчево, с номер 007018; 21. 2/6 идеални части от Овощна градина с площ от 1.952дка. находяща се в местността „Туркаре“ по плана на с. Марчево, с номер 020005; 22. 2/6 идеални части от нива с площ от 0.500дка. находяща се в местността „Канина“ по плана на с. Марчево, с номер 034007; 23. 2/6 идеални части от ливада с площ от 2.001дка. находяща се в местността „Канина“ по плана на с. Марчево, с номер 034018; 24. 2/6 идеални части от 117/162 идеални части от лозе с площ от 1.708дка. находяща се в местността „Василко“ по плана на с. Огняново, с номер 012031; На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения. На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ