Новини

<< Всички новини

[15.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Алилов Абдиков и всички заинтересовани лица, че на 15.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Шукри Абди чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-70/15.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1. 1/7 /една седма/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.13.28 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тринадест точка двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дебрен, местност „ДОЛЧИНЕ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2333 /две хиляди триста тридест и три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: седма, номер по предходен план: 013028, при граници и съседи на имота по скица: 20331.13.14, 20331.13.13, 20331.13.27.

       2. 1/7 /една седма/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.13.29 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тринадест точка двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дебрен, местност „ДОЛЧИНЕ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1666 /хиляда шестстотин шестдесет и шест/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: седма, номер по предходен план: 013029, при граници и съседи на имота по скица: 20331.13.27, 20331.13.18, 20331.13.17.

       3. 796/1296 /седемстотин деветдесет и шест идеални части от хиляда двеста деветдесет и шест/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.25.33 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка двадесет и пет точка тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дебрен, местност „ПАДАРНИЦАТА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1296 /хиляда двеста деветдесет и шест/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен: план 025033, при граници и съседи на имота по скица: 20331.25.76, 20331.25.35, 20331.25.34.

       4. 1/5 /една пета/ идеална част от 617/1616 /шестстотин и седемнадесет върху хиляди шестстотин и шестнадесет/ идеални части, представляващи площ от 1147 /хиляда сто четирдесет и седем/ кв.м.  от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.67.23 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шестдесет и седем точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дебрен, местност „ОРМАНА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 3003 /три хиляди и три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 067023, при граници и съседи на имота по скица: 20331.67.22, 20331.67.26, 20331.67.31, 20331.67.17, 20331.67.13, 20331.67.16.

      5. 1/8 /една осма/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.24.25 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и четири точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „МАНАСТИРИЩЕТО“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 3723 /три хиляди седемстотин двадесет и три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 024025, при граници и съседи на имота по скица: 18366.25.470, 18366.24.41, 18366.24.42, 18366.24.26, 18366.24.35.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ