Новини

<< Всички новини

[19.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Велика Костадинова Гулева и всички заинтересовани лица, че на 19.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Иван Гогов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-76/19.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Велика Костадинова Гулева и всички заинтересовани лица, че на 19.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Иван Гогов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-76/19.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.501.308 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка триста и осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед РД–18–35/01.02.2024 г. на изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Гърмен, с площ на имота 404 /четиристотин и четири/ кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: имот 308, квартал 15 /петнадесети/, парцел I /първи/, при граници и съседи на имота: 18366.501.1127, 18366.501.837, 18366.501.1114;

        2. 350/938 /триста и петдесет идеални части от деветстотин тридесет и осем/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.501.309 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка триста и девет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед РД–18–35/01.02.2024 г. на изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Гърмен, с площ на имота 938 /деветтотин тридесет и осем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: имот 309, квартал 16 /шестнадесети/, парцел VI /шести/, при граници и съседи на имота: 18366.120.25, 18366.120.26, 18366.501.1127, 18366.501.831, 18366.120.13, 18366.120.24.                                     

                               

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ