Новини

<< Всички новини

[28.02.2024]

СЪОБЩЕНИЕ

 

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН   ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

 

Община Гърмен успешно изпълни проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Рибново, Огняново, Дебрен и Дъбница, община Гърмен" по Административен договор BG06RDNP001-19.467-0002-C02 от 03.05.2023 г.,  финансиран по Програма за развитие на селските райони,  процедура BG06RDNP001-19.467 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Общата стойност на проекта е 271 945.45лв. без ДДС, които 90 % 244 750.91 лв. от Европейския съюз (ЕЗФРСР) и 10%  27 194.54 лв.  Национално финансиране.

Срок на изпълнение 26 месеца. Дата на стартиране на проекта 03.05.2023г. Дата на приключване  30.06.2025г.

По проекта е постигната основната цел  подобряване  условията на живот в четири населени места от община Гърмен,  Целта  кореспондира с основна цел на Мярка 6-7.2 -насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ - Гоце Делчев -Гърмен - Хаджидимово, чрез подобряване на средата и качеството на живот в населените места и повишаване привлекателността на територията на Местната инициативно група. Резултат от изпълнението на инвестиционния проект са основно ремонтираните улични платна на улиците в селата Рибново, Огняново, Дъбница и Дебрен.

Рехабилитацията на улиците, ще реши проблемите, които произтичат от дългогодишния период на експлоатацията на улиците, лошото техническо състояние на настилката, голяма амортизация, силно износена с множеството пукнатини и дупки, слягания и неравности, на места пропаднала или изобщо липсваща.

Подобряване състоянието на уличната мрежа и мобилизиране на местната инфраструктура в подкрепа на бизнеса, до подобряване качеството на живот в селските райони за изграждане на по-добро устойчиво бъдеще.

С изпълнението на проекта ще се подобри опазването на околната среда, ще се намали запрашеността и шума, генерирани от транспортните средства, което от своя страна ще доведе до подобряване на качествата на атмосферния въздух, намаляване на вредните емисии и шум.

 

<< Всички новини | << АРХИВ