Новини

<< Всички новини

[04.06.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Мустафа Арпаджиев и всички заинтересовани лица, че на 04.06.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Абдул Арпаджиев, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-84/04.06.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ: 1.Урегулиран поземлен имот IV /парцел/ с планоснимачен № 43 от квартал 11 по плана на с. Крушево, с площ за парцела от 900 кв.м, ведно с първи жилищен етаж от построената в парцела двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 84 кв.м. На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения. На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ