Новини

<< Всички новини

[16.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 14.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Бекир Геров, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-129/14.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  62640.501.314 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка триста и четиринадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Рибново, с площ от 429 /четиристотин двадесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 314, квартал 27, парцел VII, съседи: 62640.501.9517, 62640.501.313, 62640.501.316, 62640.501.315, 62640.501.9519, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 62640.501.314.1 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка триста и четиринадесет точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма данни за именение, адрес на поземления имот: с. Рибново, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 62640.501.314 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка триста и четиринадесет/, със застроена площ от 102 /сто и два/ кв.м., брой етажи:2 /два/, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план: няма и СГРАДА с идентификатор 62640.501.314.2 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка триста и четиринадесет точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Рибново, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 62640.501.314 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка триста и четиринадесет/, със застроена площ от 41 /четиридесет и един/ кв.м., брой етажи:1 /един/, с предназначение: селскостопанска сграда, номер по предходен план: няма.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ