Новини

<< Всички новини

[16.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Дияна Крагьозова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-131/15.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.506.695 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин и шест точка шестстотин деветдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № КД-14-27/06.11.2023 г., с адрес на поземления имот с. Огняново, с площ за имота от 939 /деветстотин тридесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /нула/,  номер по предходен план: 695, квартал 60, парцел III, предишен идентификатор: 53326.21.75, 53326.21.67, 53326.21.39, при граници и съседи на имота по скица: 53326.506.684, 53326.506.694, 53326.506.1005, 53326.506.695, 53326.506.1006.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

         

<< Всички новини | << АРХИВ