Новини

<< Всички новини

[22.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Джемал Бекиров Катрев и всички заинтересовани лица, че на 20.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Елвер Катрев и Пемба Катрева, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-137/20.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ I /първи/ с планоснимачен номер 203 /двеста и три/ от квартал 20 /двадесети/ по действащия план на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №19/1992 г. и изменен със Заповед №553/2008 г. двете на Кмета на общината, с площ за имота от 1022 /хиляда двадесет и два/ кв.м., който поземлен имот участва в образуването на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ I /първи/, от квартал 20 /двадесети/ с площ от 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м. и с 172 /сто седемдесет и два/ кв.м. в улица.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ