Новини

<< Всички новини

[23.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 22.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Джемал Авдиков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-140/22.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       1. 32/256 (тридесет и две идеални части от двеста петдесет и шест) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.502.775 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка седемстотин седемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № КД-14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес с. Рибново, с площ за имота от 256 /двеста петдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 0 /нула/, номер по предходен план: 775, квартал 49, парцел X, предишен идентификатор: 62640.49.7, 62640.49.35, при граници и съседи на имота по скица: 62640.502.776, 62640.49.7, 62640.502.992, 62640.502.9551.

       2. 110/879 (сто и десет идеални части от осемстотин седемдесет и девет) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.502.776/шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка седемстотин седемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № КД-14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес с. Рибново, с площ за имота от 879 /осемстотин седемдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 0 /нула/, номер по предходен план: 776, квартал 49, парцел XI, предишен идентификатор: 62640.49.10, 62640.49.7, 62640.48.823, 62640.49.35, 62640.49.11, при граници и съседи на имота по скица: 62640.502.993, 62640.49.10, 62640.49.7, 62640.502.775, 62640.502.9551.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ