Новини

<< Всички новини

[27.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Сълзинка Балдева, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-147/23.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

             111/462 (сто и единадесет от четиристотин шестдесет и две) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66874.501.51 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петстотин и едно точка петдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-42/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот: няма данни, с адрес на поземления имот с. Скребатно, с площ за имота от 462 /четиристотин шестдесет и два/ квадратни метра, трайно предназначение на теритиорията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 108, квартал 6, парцел XI, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 66874.501.281, 66874.501.273, 66874.501.50, 66874.501.52, ведно с 1/3 (една трета) идеална част от СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 66874.501.51.2 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петстотин и едно точка петдесет и едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-42/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот: няма данни, с адрес на поземления имот с. Скребатно, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 66874.501.51 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петстотин и едно точка петдесет и едно/ със застроена площ от 75 /седемдесет и пет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ