Новини

<< Всички новини

[06.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Христов Пърнарев и всички заинтересовани лица, че на 05.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Любка Кукова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-158/05.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66874.59.117 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петдесет и девет точка сто и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скребатно, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Скребатно, местност „ТИВУЛЕЦ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 527 /петстотин двадесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на теритиорията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 059117, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 66874.59.82, 66874.59.116, 66874.59.62, 66874.59.16.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ