Новини

<< Всички новини

[21.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 20.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Мустафа Зайков, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-168/20.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

          ПАЯНТОВА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв.м., построена върху поземлен имот с планоснимачен номер 663 /шестстотин и шестдесет и три/ от квартал 48/четиридесет и осеми/по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и изменен със Заповед №64/2024 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 22 /двадесет и два/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ II /втори/ от квартал 48 /четиридесет и осеми/, по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, ведно с правото на строеж върху имота.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

         

<< Всички новини | << АРХИВ