Новини

<< Всички новини

[21.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 20.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Джемал Хамид и Фатме Хамид, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-170/20.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  62640.501.495 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Рибново, с площ от 236 /двеста тридесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 495, квартал 42, парцел I, съседи: 62640.501.496, 62640.501.9536, 62640.501.9502, ведно с построените в описания имот сгради, а именно:

      1) СГРАДА с идентификатор 62640.501.495.1 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и пет точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Рибново, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 62640.501.495 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и пет/, със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план: няма;

     2) СГРАДА с идентификатор 62640.501.495.2 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и пет точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Рибново, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 62640.501.495 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и пет/, със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план: няма;

     3) СГРАДА с идентификатор 62640.501.495.3 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и пет точка три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Рибново, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 62640.501.495 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и пет/, със застроена площ от 6 /шест/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: хангар, депо, номер по предходен план: няма.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ