Новини

<< Всички новини

[01.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 16

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Мустафов Еминов и всички заинтересовани лица, че на 25.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Мейдин Емин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-193/25.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.39.2 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и девет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последни изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засяхгащо поземления имот е от 03.04.2024 г., с адрес на поземления имот с. Рибново, местност „ШИРОКА ЛИВАДА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1971 /хиляда деветстотин седемдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на теритиорията: земеделска, категория на земята: 9 /девет/, номер по предходен план: 039002, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 62640.39.41, 62640.39.796.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ