Новини

<< Всички новини

[02.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Росен Стоянов Църнев и всички заинтересовани лица, че на 26.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Албена Асенова, Найле Болгурова, Фирие Пашова, Мина Панева и Гюлка Чолакова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-195/26.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.501.41 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин и едно точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-39/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот: няма данни, с адрес на поземления имот с. Огнянво, с площ за имота от 319 /триста и деветнадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на теритиорията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 41, квартал 14, парцел II, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 53326.501.938, 53326.501.43, 53326.501.42, 53326.506.1030.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ