Новини

<< Всички новини

[03.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Мария Дишлянова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-198/28.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.501.8 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка петстотин и едно точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-36/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо  поземление имот: няма данни, с адрес на поземления имот: с. Ковачевица, с площ за целия имота от 287 /двеста осемдесет и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, с начин на трайно ползване—ниско застрояване (до 10 м), предишен идинтификатор –няма,  номер по предходен план: 29, квартал 1, парцел VII, при съседи на имота: 37472.501.485, 37472.501.10, 37472.501.9.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ