Новини

<< Всички новини

[03.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 5

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Николай Ангелов Железаров и всички заинтересовани лица, че на 02.07.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Димитър Хаджиев, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-201/02.07.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор - 18366.53.1 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест  точка петдесет и три точка  едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение,  адрес на поземления имот с. Гърмен,  местност „КАЦАТА“, с площ 6515 /шест хиляди петстотин и петнадесет/ кв.м, начин на трайно ползване "НИВА" , трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 5 /пета/,  предишен идентификатор няма, номер по предходен план 053001 /петдесет и три хиляди и едно/, при граници и съседи за имота: 47408.11.27, 18366.53.4, 18366.53.5, 18366.53.2,  18366.53.176, 18366.52.172.

      2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор - 18366.64.4 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест  точка шестдесет и четири точка  четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299 /13.05.2019 год. на Изпълнителния Директор на АГКК , последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение,  адрес на поземления имот с. Гърмен,  местност „ЕЛИКЕ“, с площ 6521 /шест хиляди петстотин двадесет и един / кв.м, начин на трайно ползване "НИВА" , трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 5 /пета/, предишен идентификатор няма, номер по предходен план 064004 /шестдесет и четири хиляди и четири/, при граници и съседи за имота:  18366.64.6, 18366.63.174, 18366.64.7,  18366.53.175, 18366.64.3.

          3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор - 47408.6.12 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка шест точка дванадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение,  адрес на поземления имот с. Марчево, местност „ШИКАЛКАТА“, с площ 5590 /пет  хиляди  петстотин и деветдесет /кв.м, начин на трайно ползване "ЛИВАДА", трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 5 /пета/, предишен идентификатор няма, номер по предходен план 006012 /шест хиляди и дванадесет/, при граници и съседи за имота: 47408.6.15, 47408.6.19, 47408.6.8, 47408.6.18,  47408.6.54, 47408.6.56.

     4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор - 47408.7.9 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка седем точка девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение, адрес на поземления имот с. Марчево,  местност „ГОРДА АДЖИКА“, с площ 2537 /две  хиляди  петстотин тридесет и седем /кв.м, начин на трайно ползване "НИВА", трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 5 /пета/, предишен идентификатор няма, номер по предходен план 007009 /седем хиляди и девет/, при граници и съседи за имота:  47408.7.23,  47408.7.21,  47408.7.8, 47408.7.1.

      5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор - 47408.22.13 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка двадесет и две точка тринадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марчево, общ.Гърмен, обл.Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение,  адрес на поземления имот с. Марчево,  местност „ДОЛЕН ЕЛИК“, с площ 1613 /хиляда шестстотин и тринадесет /кв.м, начин на трайно ползване "НИВА" , трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 5 /пета/, предишен идентификатор няма, номер по предходен план 022013 /двадесет и две хиляди и тринадесет/, при граници и съседи за имота: 47408.22.20, 47408.22.19, 47408.22.14, 47408.22.27,  47408.22.12.

     6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор - 47408.23.5 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка двадесет и три точка пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение,  адрес на поземления имот с. Марчево,  местност „ДОЛЕН ЕЛИК“, с площ 2531 /две  хиляди  петстотин тридесет и един /кв.м, начин на трайно ползване "НИВА" , трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 5 /пета/, предишен идентификатор няма, номер по предходен план 023005/двадесет и три хиляди и пет/, при граници и съседи за имота:  47408.23.37, 47408.23.7, 47408.23.6, 47408.11.27,  47408.23.4.

      7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор - 18366.48.6 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест  точка четиридесет и осем точка  шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот –няма данни за изменение,  адрес на поземления имот с. Гърмен,  местност „ДРЯНКОВА ТУМБА“, с площ 2787 /две хиляди седемстотин осемдесет и седем/кв.м, начин на трайно ползване "НИВА" , трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 5 /пета/, предишен идентификатор няма, номер по предходен план 048006 /четиридесет и осем хиляди и шест/, при граници и съседи за имота:  18366.48.22, 18366.48.8, 18366.48.7, 18366.48.277, 18366.48.5.

     8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор - 47408.54.2 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка петдесет и четири точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед№ РД-18-304/13.05.2019 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение,  адрес на поземления имот с. Марчево, местност „ГУЖОВЕЦ“, с площ 938 /деветстотин тридесет и осем/кв.м, начин на трайно ползване "НИВА" , трайно предназначение на територията „Земеделска“, категория на земята 5/пета/, предишен идентификатор няма, номер по предходен план 054002/петдесет и четири хиляди и две/, при граници и съседи за имота: 47408.54.1, 47408.54.3,  47408.54.5.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ